Có 1 kết quả:

fū zuò

1/1

fū zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to sit in the lotus position

Một số bài thơ có sử dụng