Có 1 kết quả:

zhǐ dīng

1/1

zhǐ dīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

boil on the toe