Có 1 kết quả:

zhǐ gāo qì yáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

high and mighty (idiom); arrogant