Có 1 kết quả:

qǐ xiǎng

1/1

qǐ xiǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to expect anxiously