Có 1 kết quả:

bá qián zhì hòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to trip forwards or stumble back (idiom, from Book of Songs); can't get anything right