Có 1 kết quả:

diē tíng bǎn ㄉㄧㄝ ㄊㄧㄥˊ ㄅㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

daily lower limit on the price of a stock