Có 1 kết quả:

diē tíng bǎn

1/1

diē tíng bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

daily lower limit on the price of a stock