Có 1 kết quả:

diē dàng zhāo zhāng

1/1

diē dàng zhāo zhāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flowing (of prose)
(2) free