Có 1 kết quả:

diē dǎ yào

1/1

diē dǎ yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

liniment