Có 1 kết quả:

diē duàn

1/1

diē duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to fall and fracture (a leg, vertebra etc)