Có 1 kết quả:

diē zhì gǔ dǐ

1/1

diē zhì gǔ dǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to hit rock bottom (idiom)