Có 1 kết quả:

pǎo dé liǎo hé shàng , pǎo bù liǎo miào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the monk can run away, but the temple won't run with him (idiom)
(2) you can run this time, but you'll have to come back
(3) I'll get you sooner or later