Có 1 kết quả:

pǎo tuǐ zi

1/1

pǎo tuǐ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) to live as a bachelor
(2) bachelor