Có 1 kết quả:

pǎo chē

1/1

pǎo chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) racing bicycle
(2) sporting bicycle
(3) sports car
(4) logging truck
(5) on the job (of a train conductor)