Có 1 kết quả:

pǎo mǎ tīng

1/1

pǎo mǎ tīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) horse racing track
(2) racetrack