Có 1 kết quả:

pǎo mǎ quān dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

rushing to stake one's claim in new markets