Có 1 kết quả:

bǒ zi

1/1

bǒ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lame person
(2) cripple