Có 1 kết quả:

bǒ jiǎo

1/1

bǒ jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to limp
(2) lame person