Có 1 kết quả:

jù jīn

1/1

jù jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) before the present
(2) (a long period) ago