Có 1 kết quả:

jù chì mài jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) river lapwing (Vanellus duvaucelii)