Có 1 kết quả:

jù lí

1/1

jù lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) distance
(2) CL:個|个[ge4]
(3) to be apart from