Có 1 kết quả:

gēn cóng

1/1

gēn cóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow
(2) (of a woman) to get married
(3) (old) attendant