Có 1 kết quả:

gēn bāo

1/1

gēn bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to work as footman
(2) to do odd jobs
(3) to understudy (an opera actor)