Có 1 kết quả:

gēn zōng

1/1

gēn zōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow sb's tracks
(2) to tail
(3) to shadow
(4) tracking