Có 1 kết quả:

kuà hè Yáng zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to ride a crane to Yangzhou
(2) to become a Daoist immortal
(3) to die