Có 1 kết quả:

zhuǎi wén

1/1

zhuǎi wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 轉文|转文[zhuai3 wen2] (Tw)