Có 1 kết quả:

guì xia

1/1

guì xia

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to kneel down