Có 1 kết quả:

guì fú

1/1

guì fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to crouch (of animal)

Một số bài thơ có sử dụng