Có 1 kết quả:

guì dǎo

1/1

guì dǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to kneel down
(2) to sink to one's knees
(3) to grovel