Có 1 kết quả:

guì dì qiú ráo

1/1

Từ điển Trung-Anh

to kneel and beg forgiveness