Có 1 kết quả:

guì dǎo

1/1

guì dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to kneel in prayer

Một số bài thơ có sử dụng