Có 1 kết quả:

chì duó

1/1

chì duó

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đi đường chợt tiến chợt thoái