Có 1 kết quả:

lù shang bǐ zhōng diǎn gèng yǒu yì yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) The road means more than the destination.
(2) It is better to travel hopefully than to arrive.