Có 1 kết quả:

Lù nán Yí zú Zì zhì xiàn ㄌㄨˋ ㄋㄢˊ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lu'nan Yizu Autonomous County in Yunnan