Có 1 kết quả:

Lù yì · Pí āi ěr · Ā ěr dōu sāi

1/1

Từ điển Trung-Anh

Louis Pierre Althusser (1918-1990), Marxist philosopher