Có 1 kết quả:

lù yáo zhī mǎ lì , rì jiǔ jiàn rén xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

just as distance determines the stamina of a horse, so does time reveal a person's true heart (proverb)