Có 1 kết quả:

tiào jǐng

1/1

tiào jǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to jump into a well (to drown oneself, esp. of ladies in fiction)