Có 1 kết quả:

tiào fáng zi

1/1

tiào fáng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hopscotch
(2) to play hopscotch