Có 1 kết quả:

tiào bǎn

1/1

tiào bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) springboard
(2) jumping-off point
(3) gangplank