Có 1 kết quả:

tiào shéng

1/1

tiào shéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to jump rope
(2) jump rope