Có 1 kết quả:

qiāo qiāo bǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

see-saw