Có 1 kết quả:

liàng qiàng

1/1

liàng qiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stagger
(2) to stumble