Có 1 kết quả:

chóu chú

1/1

chóu chú

giản thể

Từ điển phổ thông

chần trừ, trù trừ

Từ điển Trung-Anh

to hesitate