Có 1 kết quả:

chóu chú mǎn zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) enormously proud of one's success (idiom); smug
(2) complacent