Có 1 kết quả:

tà bù

1/1

tà bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stride
(2) to step (on the spot)
(3) to mark time
(4) at a standstill