Có 1 kết quả:

tà bù bù qián

1/1

tà bù bù qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be at a standstill
(2) to mark time