Có 1 kết quả:

tā tā shí shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) steady
(2) steadfast