Có 1 kết quả:

tà chē

1/1

tà chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) treadwheel
(2) treadmill