Có 1 kết quả:

tà qīng shǎng chūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to enjoy a beautiful spring walk (idiom)