Có 1 kết quả:

tà qīng shǎng huā

1/1

Từ điển Trung-Anh

to enjoy the flowers on a spring outing (idiom)