Có 1 kết quả:

chí chóu

1/1

chí chóu

giản thể

Từ điển phổ thông

dùng dằng, lần lữa